GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 18.5.2020

 

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám s radostí oznámit, že Mateřská škola bude otevřena od 18. 5. 2020.

 

Na Vaše děti se velmi těšíme a doufáme, že děti také. 🙂

 

Z Vaší strany bych prosila o informaci, zda Vaše dítě za daných podmínek nastoupí či nenastoupí do mateřské školy, nejpozději do středy 13. 5. 2020.


Na základě metodiky vydané MŠMT ČR Vám níže předkládám podmínky, za kterých bude provoz mateřské školy do konce června 2020 obnoven a prosím o pečlivé přečtení. V příloze také přikládám čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které bych prosila odevzdat hned první den při nástupu dětí do školky.

 • Provoz školy: dle běžného režimu 6.45 – 17.00 hodin.
 • Děti nemusí mít při pobytu v areálu MŠ roušku (vnitřní prostory školy, školní zahrada).
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud se u dítěte v průběhu dne projeví některý z možných příznaků COVID-19, budou zákonní zástupci kontaktováni s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.
 • Všechny budovy MŠ jsou vybaveny bezkontaktními teploměry k měření tělesné teploty dětí.
 • Zákonný zástupce před prvním vstupem do školy podepíše písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ a čestné prohlášení neexistence příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti, čichu…) - viz. příloha
 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8 viz. příloha č. 1) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
 • Před vstupem do všech budov MŠ si děti i rodiče vydezinfikují ruce, nádoby s dezinfekcí budou umístěny před horní budovou MŠ a u spodních budov na vyznačeném místě.
 • Při cestě do školky a ze školky musí mít dítě i doprovod zakrytá ústa a nos.
 • Před všemi budovami mateřské školy je nutné minimalizovat velké shromažďování osob, je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • V horní budově MŠ (třídy Sluníček, Berušek, Včelek) budou zákonní zástupci dítě předávat ve vstupním vestibulu školy učitelce, která bude pověřena zástupkyní ředitelky MŠ. Ve vstupním vestibulu si budou zákonní zástupci dítě po předchozím zazvoněním na třídu i vyzvedávat a to mezi 12,00 - 12,30 hod. nebo mezi 14,00 - 17,00 hod. v případě, že děti nebudou na školní zahradě, kde si děti vyzvednout rodiče mohou.
 • Do spodních budov (třídy Želviček a Soviček) budou rodiče vstupovat dle uvedených pokynů před šatnou (počet lidí v šatně, rozestupy) a vždy se zakrytím úst i nosu. V prostorách školky se doprovázející osoba pohybuje pouze po dobu nezbytně nutnou k předání dítěte.
 • V šatně bude mít každé dítě svůj sáček opatřený jménem, do kterého si uloží roušku.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Děti si do MŠ si nebudou kromě oblečení a obuvi nosit žádné osobní věci (hračky, knihy).
 • Vzdělávání bude probíhat v areálu školy za zpřísněných hygienických podmínek.
 • Stravování bude celodenně zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek.
 • Děti budou od prvního dne provozu školy do konce června rozděleny do svých tříd (bez omezení počtu) a budou v nich pobývat s třídními učitelkami od začátku do konce provozu školy, tedy od 6.45 do 17.00 hodin.
 • Ve všech prostorách MŠ bude každodenně prováděno důkladné čištění všech místností ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, včetně dezinfekce povrchů a častého větrání, které je zásadním preventivním faktorem.
 • Všechny toalety v MŠ jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky.
 • Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ (školní zahrada, prostranství před budovami), venkovní prostory budou rozděleny pro jednotlivé třídy. Příchod na školní zahradu i odchod z ní bude organizován postupně po jednotlivých třídách tak, aby se zamezilo kontaktu dětí z ostatních tříd.
 • V rámci zajištění pravidelného pitného režimu dětí a zároveň dodržení hygienických předpisů při pobytu venku, prosíme rodiče o vybavení dítěte podepsanou plastovou lahvičkou na pití, která bude pravidelně doplňována čajem či vodou, dle aktuálních potřeb dětí.
 • Žádný ze zájmových kroužků se do konce června nebude konat.

 

S pozdravem a přáním pěkných dní,

A. Baxová

Datum a čas: 12.05.2020 08:49
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní

Patička stránky