GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Pálení čarodějnic 30.4.2019 je možné

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 27. dubna 2019 pozbyla platnosti, a tak se přestalo uplatňovat nařízení Středočeského kraje, které výrazně omezuje spalování látek přírodního charakteru. Tudíž je nyní možné tyto látky spalovat a oslavit pálením oblíbenou Filipojakubskou noc nebo též příchod jara. 

Pálení látek přírodního charakteru má ovšem svá pravidla:

 • Učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru, jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nemohlo dojít k nežádoucímu hoření. V případě porušení zásad manipulace s otevřeným ohněm je možné udělit pokutu fyzickým osobám do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár až do výše 25 000 Kč.
 • Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem ohlásit příslušnému hasičskému záchrannému sboru, a to prostřednictvím webových stránek https://paleni.izscr.cz/. HZS kraje má pravomoc nařídit další přijetí opatření pro zabezpečení spalování těchto látek, či spalování zcela zakázat. V případě zanedbání této zákonné povinnosti hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.
 • Pokud je organizátorem akce obec, je dobré domluvit přítomnost dobrovolných hasičů své obce.
 • I v případě, že čarodějnickou akci pořádají fyzické osoby, je dobré toto pálení oznámit hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Telefon, který při zadávání ohlášení pálení uvedete, mějte u sebe, aby mohli hasiči provést zpětnou kontrolu, pokud by náhodou někdo nahlásil, že například u vás na zahradě hoří.

Několik rad z oblasti požární ochrany, které je dobré při pálení čarodějnic dodržovat:

 • Rozmyslete si umístění ohniště. Místo musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem minimálně 1 m širokým zbavených jakýchkoli hořlavin. Od lesních porostů musí být dodržena vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohů a seníků je tato vzdálenost dvojnásobná, to znamená 100 metrů. Je zcela zakázáno rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, strništi apod.
 • Důkladně zvážit povětrnostní podmínky (směr a síla větru, jaká uběhla doba od posledních dešťových srážek).
 • Hranici z polen je třeba stavět tak, aby byla stabilní a nemohlo dojít k jejímu zhroucení.
 • Při rozdělávání ohně nepoužívat vysoce hořlavé látky – například líh, benzín, naftu apod. Vystavujete se riziku poranění.
 • Pálení musí být přítomna minimálně jedna osoba starší 18 let.
 • Oheň se nesmí ani okamžik ponechat bez dozoru.
 • Opustit místo pálení je možné až tehdy, je-li místo řádně zahašeno.

por. Bc. Tereza Fliegerová
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje

 

Datum a čas: 29.04.2019 21:32
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní

Patička stránky