GeoPortal Facebook obce Zdiby

Obsah stránky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Zdiby - čtvrtek 27.6.2019 od 17 hodin

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

SVOLÁVÁM

zasedání zastupitelstva Obce Zdiby,

které se koná dne

27. června 2019 od 17:00 hodin

v sokolovně TJ Sokol Veltěž, Průběžná 76, Zdiby  

Návrh programu:

 1. a) Zahájení,

b) Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého zastupitelstva obce,

c) Schválení programu.

 1. Informace o činnosti orgánů obce.
 2. Pořízení nového územního plánu obce Zdiby.
 3. Projednání zásad pro výstavbu v obci Zdiby.
 4. Další postup ve věci výstavby kanalizace v obci Zdiby.
 5. Uzavření dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 29. 6. 2018 uzavřené mezi obcí Zdiby a KB a.s.
 6. Vyhodnocení dotazníkového šetření a k realizaci zpracování Plánu rozvoje obce Zdiby pro
  r. 2019–2025.
 7. Přijetí rozpočtového opatření č. 2/2019. 
 8. Schválení úprav závazných rozpočtových ukazatelů organizace Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace pro r. 2018.
 9. Pověření Rady obce Zdiby k úpravám závazných rozpočtových ukazatelů organizace Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace.
 10. Schválení Účetní závěrky obce Zdiby.
 11. Schválení Závěrečného účtu obce Zdiby.
 12. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Zdiby na roky 2020–2021.
 13. Přijetí dotace – pro pořízení cisternové automobilové stříkačky pro potřeby JSDH Zdiby.
 14. Schválení zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na nákup cisternové automobilové stříkačky pro potřeby JSDH Zdiby.
 15. Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 105/62, k.ú. Přemyšlení o výměře 93 m2 a záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 105/63, k.ú. Přemyšlení.
 16. Prodeji části pozemku parc. č. 114/3, k.ú. Brnky o výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 240/1, k.ú. Zdiby o výměře 8 m2 a pozemku parc. č. 53/12 k.ú. Zdiby o výměře 19 m2.
 17. Přistoupení obce Zdiby do Sdružení obcí Koridor D8.
 18. Žádost TJ Sokol Veltěž o poskytnutí finančního daru pro zajištění sportovní činnosti
  a materiálního vybavení.
 19. Přistoupení obce Zdiby do sdružení VKM.
 20. Závěr.

JUDr. Eva Slavíková

Starostka

Datum a čas: 21.06.2019 16:55
Napsal: starostka
Kategorie: Ostatní

Patička stránky